Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
    Грамматика детям
     Для всей семьи
 Видеокурс
  Разговорник
Фразеологизмы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 21

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

21-01
      Сессия алдында екі студент:
      – Не оқып тұрсың?
      – Кванттық механиканы.
      – Не кітапты төңкеріп пе?
      – Онда тұрған не...

21-01
      Sesia aldynda ekı student:
      – Ne oqyp tūrsyñ?
      – Kvanttyq mehanikany.
      – Ne kıtapty töñkerıp pe?
      – Onda tūrğan ne...
Скрыть текст
21-02
      Тәжірибелі дәрігер, емделушісін қарап болып, өзінің жас әріптесіне:
      – Бұған тез арада ота жасау керек.
      – Не үшін?
      – Швейцар банкісінде есеп шоты бар екен.

21-02
      Täjıribelı därıger, emdeluşısın qarap bolyp, özınıñ jas ärıptesıne:
      – Būğan tez arada ota jasau kerek.
      – Ne üşın?
      – Şveisar bankısınde esep şoty bar eken.
Скрыть текст
21-03
      Екеуі әңгімелесіп:
      – Сіздер "Фигаро тойында" болдыңыздар ма?
      – Жоқ, құттықтау хатымен шектелдім...

21-03
      Ekeuı äñgımelesıp:
      – Sızder "Figaro toiynda" boldyñyzdar ma?
      – Joq, qūttyqtau hatymen şekteldım...
Скрыть текст
21-04
      Тіс дәрігерінің кабинетінде.
      – Науқас, батылдандыңыз ба?
      – Иә, дәрігер. Енді менің тісіме жақындап көріңізші!

21-04
      Tıs därıgerınıñ kabinetınde.
      – Nauqas, batyldandyñyz ba?
      – İä, därıger. Endı menıñ tısıme jaqyndap körıñızşı!
Скрыть текст
21-05
      – Итіңіз қандай әдемі еді! Ол, ақылды шығар?
      – Енді қалайша! Мен кеше кешкі қыдырыста оған: " Біз бір нәрсені ұмытқандаймыз". Ол отырып, құлағын қасып, нені ұмытқанымызды есіне түсіре бастады.

21-05
      – İtıñız qandai ädemı edı! Ol, aqyldy şyğar?
      – Endı qalaişa! Men keşe keşkı qydyrysta oğan: " Bız bır närsenı ūmytqandaimyz". Ol otyryp, qūlağyn qasyp, nenı ūmytqanymyzdy esıne tüsıre bastady.
Скрыть текст
21-06
      Париждегі суретші-абстракционистердің соңғы көрмесі жанжалмен аяқталды. Ең таңдаулы деп аталған сурет, өрт кезінде қауіпсіз жерге көшіру жоспарының көрмесінен алынған көрінеді.

21-06
      Parijdegı suretşı-abstraksionisterdıñ soñğy körmesı janjalmen aiaqtaldy. Eñ tañdauly dep atalğan suret, ört kezınde qauıpsız jerge köşıru josparynyñ körmesınen alynğan körınedı.
Скрыть текст
21-07
      – Жігіттер, мен барға кеттім. Кімге - неге бір нәрсе алып келейін бе?
      – Ол жақтан Лёханы алып кел, ол маған шұғыл түрде керек.

21-07
      – Jıgıtter, men barğa kettım. Kımge - nege bır närse alyp keleiın be?
      – Ol jaqtan Löhany alyp kel, ol mağan şūğyl türde kerek.
Скрыть текст
21-08
      Реалити-шоу жеңімпазы ай сайын өмірінің соңына дейін 2 000 доллар алып отырады.
      Р.S. Өмірінің соңғы күнін реалити-шоу демеушісі белгілейді.

21-08
      Realiti-şou jeñımpazy ai saiyn ömırınıñ soñyna deiın 2 000 dollar alyp otyrady.
      R.S. Ömırınıñ soñğy künın realiti-şou demeuşısı belgıleidı.
Скрыть текст
21-09
      Аңшы тайгада адасып қалды. Түн. Суық. Қорқынышты.
      – Ау! Көмектесіңдер! Кім бар мұнда?
      Кенет арт жағынан иық тұсынан біреудің түрткенін сезеді. Артына бұрылса - дәу аю есінеп:
      – Ал мен бармын! Жеңілденіп қалдың ба?

21-09
      Añşy taigada adasyp qaldy. Tün. Suyq. Qorqynyşty.
      – Au! Kömektesıñder! Kım bar mūnda?
      Kenet art jağynan iyq tūsynan bıreudıñ türtkenın sezedı. Artyna būrylsa - däu aiu esınep:
      – Al men barmyn! Jeñıldenıp qaldyñ ba?
Скрыть текст
21-10
      Қалыңдық - күйеуге жігітке:
      – Бұл масқара! Кеше менің әкем өзінің бар дүниесін ұттырып жіберді, енді біз үйлене алмаймыз.
      – Уайымдама, қымбаттым! Оны ұтқан мына менмін...керек болып қалар деп.

21-10
      Qalyñdyq - küieuge jıgıtke:
      – Būl masqara! Keşe menıñ äkem özınıñ bar düniesın ūttyryp jıberdı, endı bız üilene almaimyz.
      – Uaiymdama, qymbattym! Ony ūtqan myna menmın...kerek bolyp qalar dep.
Скрыть текст
21-11
      Кешкілікте арақ ішу жаман әдет, таңертең айран немесе минералды су ішу жақсы әдетін туындатады.

21-11
      Keşkılıkte araq ışu jaman ädet, tañerteñ airan nemese mineraldy su ışu jaqsy ädetın tuyndatady.
Скрыть текст
21-12
      "Арықтауға көмектесемін! Сіздердің түскі және кешкі астарыңызды өзіме аламын". Студент Петров.

21-12
      "Aryqtauğa kömektesemın! Sızderdıñ tüskı jäne keşkı astaryñyzdy özıme alamyn". Student Petrov.
Скрыть текст
21-13
      Прапорщик ротаны сапқа тұрғызды.
      – Бүгін жертаса қазамыз.
      Сарбаз:
      – Прапорщик жолдас, жертасаны қай жерден қазамыз?
      Прапорщик:
      – Осы жерден бастай беріңдер, мен барып біліп келейін.

21-13
      Praporşik rotany sapqa tūrğyzdy.
      – Bügın jertasa qazamyz.
      Sarbaz:
      – Praporşik joldas, jertasany qai jerden qazamyz?
      Praporşik:
      – Osy jerden bastai berıñder, men baryp bılıp keleiın.
Скрыть текст
21-14
      Саңырау әрі мылқау кісі біреуге келіп айтып жатыр екен:
      – Кеше үйге түнде келсем әйелім маған бірден айқайлай бастады.
      Досы сұрапты:
      – Енді сосын сен не істедің?
      – Жарықты өшіре салдым.

21-14
      Sañyrau ärı mylqau kısı bıreuge kelıp aityp jatyr eken:
      – Keşe üige tünde kelsem äielım mağan bırden aiqailai bastady.
      Dosy sūrapty:
      – Endı sosyn sen ne ıstedıñ?
      – Jaryqty öşıre saldym.
Скрыть текст
21-15
      104 жастағы еврей дүниеден өткелі жатыр. Оған 108 жастағы досы келіп:
      – Абрам, сен өзіңді қалай сезініп жатырсың?
      – Изя, өте жаман, жаман. Мүмкін, тақауда Алланы көретін шығармын!
      – Егер онда Ол сұрайтын болса: "Онда Изя қалай?" десе, сен мені көрген жоқсың, мен туралы ештеңе білмеймін дерсің.

21-15
      104 jastağy evrei dünieden ötkelı jatyr. Oğan 108 jastağy dosy kelıp:
      – Abram, sen özıñdı qalai sezınıp jatyrsyñ?
      – İzä, öte jaman, jaman. Mümkın, taqauda Allany köretın şyğarmyn!
      – Eger onda Ol sūraityn bolsa: "Onda İzä qalai?" dese, sen menı körgen joqsyñ, men turaly eşteñe bılmeimın dersıñ.
Скрыть текст
21-16
      Еркек:
      – Дәрігер, менің әйелімнің тамағы ауырып қалды, сөйтіп ол дауысын жоғалтты.
      Дәрігер:
      – Мен оны емдей алмаймын деп қорқамын...
      Еркек:
      – Міне керемет дәрігер, рахмет! Үлкен рахмет!

21-16
      Erkek:
      – Därıger, menıñ äielımnıñ tamağy auyryp qaldy, söitıp ol dauysyn joğaltty.
      Därıger:
      – Men ony emdei almaimyn dep qorqamyn...
      Erkek:
      – Mıne keremet därıger, rahmet! Ülken rahmet!
Скрыть текст
21-17
      – Ұлым, математика пәнінен "екілігіңді" қашан жоясың?
      – Ана, білмеймін. Мұғалім журналды үнемі өзімен бірге ұстап жүреді!

21-17
      – Ūlym, matematika pänınen "ekılıgıñdı" qaşan joiasyñ?
      – Ana, bılmeimın. Mūğalım jurnaldy ünemı özımen bırge ūstap jüredı!
Скрыть текст
21-18
      Сен ақылды бірдеңе айтқан кезіңде оны бәрі байқағаны жақсы, бірақ сен орынсыз бірдеңе айтып қалған кезіңде оны ешкім де естімесе бұл одан да жақсырақ.

21-18
      Sen aqyldy bırdeñe aitqan kezıñde ony bärı baiqağany jaqsy, bıraq sen orynsyz bırdeñe aityp qalğan kezıñde ony eşkım de estımese būl odan da jaqsyraq.
Скрыть текст
21-19
      Көшеде мас біреу жаяу анда-мында өткендерге айтып жүр екен:
      – Сен ішесің бе?
      – Иә.
      – Өт. Ал сен ше?
      – Иә.
      – Сен де өте бер. Ал мына сен ше?
      – Жоқ.
      – Тыңдашы, бөтелкені ұстай тұршы, мен бәтеңкемнің бауын байлап алайын.

21-19
      Köşede mas bıreu jaiau anda-mynda ötkenderge aityp jür eken:
      – Sen ışesıñ be?
      – İä.
      – Öt. Al sen şe?
      – İä.
      – Sen de öte ber. Al myna sen şe?
      – Joq.
      – Tyñdaşy, bötelkenı ūstai tūrşy, men bäteñkemnıñ bauyn bailap alaiyn.
Скрыть текст
21-20
      Петров жұмысқа бара жатқан, ол тіпті сыра ішкісі келген жоқ. Бірақ жігіттердің барлығы бірдей қалмай сыра дүкеншігіне бұрылып жатты. Оған да бұрылуға тура келді. Петров мүлде шеккісі келіп тұрған жоқ еді, бірақ кезектің барлығы түтіндетіп тұрды, сосын олда амалсыз қалтасынан шылымын шығарды. Сыра ішіп темекі тартып алып болып барлығы жұмысқа кетті, сонда Петров ойланып қалды:
      "Мен еркекпін бе әлде қаңбақпын ба? Жел қайда үрсе сонда ұша беруді қою керек", - деп үйіне кетіпті.

21-20
      Petrov jūmysqa bara jatqan, ol tıptı syra ışkısı kelgen joq. Bıraq jıgıtterdıñ barlyğy bırdei qalmai syra dükenşıgıne būrylyp jatty. Oğan da būryluğa tura keldı. Petrov mülde şekkısı kelıp tūrğan joq edı, bıraq kezektıñ barlyğy tütındetıp tūrdy, sosyn olda amalsyz qaltasynan şylymyn şyğardy. Syra ışıp temekı tartyp alyp bolyp barlyğy jūmysqa kettı, sonda Petrov oilanyp qaldy:
      "Men erkekpın be älde qañbaqpyn ba? Jel qaida ürse sonda ūşa berudı qoiu kerek", - dep üiıne ketıptı.
Скрыть текст
21-21
      Белгісіз жас жігіт жүз метрге жүгіруден чемпионатты ұтып кетті.
      – Сіздің қолыңыздан осындай ғажайып жетістікке жету қалай келді? Сіз қай клубта жаттықтыңыз?
      – Мен атыс тирінде нысандарды ауыстырушы болып жұмыс істеймін...

21-21
      Belgısız jas jıgıt jüz metrge jügıruden chempionatty ūtyp kettı.
      – Sızdıñ qolyñyzdan osyndai ğajaiyp jetıstıkke jetu qalai keldı? Sız qai klubta jattyqtyñyz?
      – Men atys tirınde nysandardy auystyruşy bolyp jūmys ısteimın...
Скрыть текст
21-22
      Жиһаз дүкенінің алдындағы хабарландыру:
      "Егер сізде сирек кездесетін жиһазды алатын қаражат жоқ болса, сіз бізден заманауи жиһазды несиеге ала аласыз. Сіз оның толық ақысын өтеп болғанша, олда антикварлық жиһаз болып үлгереді.

21-22
      Jihaz dükenınıñ aldyndağy habarlandyru:
      "Eger sızde sirek kezdesetın jihazdy alatyn qarajat joq bolsa, sız bızden zamanaui jihazdy nesiege ala alasyz. Sız onyñ tolyq aqysyn ötep bolğanşa, olda antikvarlyq jihaz bolyp ülgeredı.
Скрыть текст
21-23
      Өтірік айта білмеу - шындықты айта салуға себеп емес.

21-23
      Ötırık aita bılmeu - şyndyqty aita saluğa sebep emes.
Скрыть текст
21-24
      Демократия - бұл құл иеленушіні өзің таңдайтын мүмкіндік.

21-24
      Demokratia - būl qūl ielenuşını özıñ tañdaityn mümkındık.
Скрыть текст
21-25
      – Даяршы, меніңше сіздердің порцияларыңыз бұрынғысынан аз секілді.
      – О, бұл оптикалық көз бояу. Мейрамхананың залы шамалы кеңейген еді, сондықтан порция кішкентай болып көрінеді.

21-25
      – Daiarşy, menıñşe sızderdıñ porsialaryñyz būrynğysynan az sekıldı.
      – O, būl optikalyq köz boiau. Meiramhananyñ zaly şamaly keñeigen edı, sondyqtan porsia kışkentai bolyp körınedı.
Скрыть текст
21-26
      Жолаушы жүрдек пойыздың жолсерігінен сұрапты:
      – Айтыңызшы, жолдың осы жерінде әр он жыл сайын апат болып тұра ма?
      – Енді, білмейді екенмін...Он жыл әлі болған жоқ.

21-26
      Jolauşy jürdek poiyzdyñ jolserıgınen sūrapty:
      – Aityñyzşy, joldyñ osy jerınde är on jyl saiyn apat bolyp tūra ma?
      – Endı, bılmeidı ekenmın...On jyl älı bolğan joq.
Скрыть текст
21-27
      Бірінші курс студенті өзінің курстасына айтыпты:
      – Кеттік біздің үйге, кофе ішеміз!
      – Жоқ, мен олай ете алмаймын. Біздің тіпті ортақ таныстарымыз да жоқ қой!
      – Қалай жоқ?! Эйнштейнді білемісің?
      – Әрине!
      – Онда кеттік!

21-27
      Bırınşı kurs studentı özınıñ kurstasyna aitypty:
      – Kettık bızdıñ üige, kofe ışemız!
      – Joq, men olai ete almaimyn. Bızdıñ tıptı ortaq tanystarymyz da joq qoi!
      – Qalai joq?! Einşteindı bılemısıñ?
      – Ärine!
      – Onda kettık!
Скрыть текст
21-28
      Жерлеу. Зират. Табыт, гүл шоқтары, адамдар. Сөздер естіліп жатыр:
      – Бүгін біз көрнекті саясаткерді және пәк таза жанды жерлеудеміз...
      Өтіп бара жатқан кездейсоқ біреу - жерлеуде тұрған адамға:
      – Құдайым-ау, бір табытқа қалай екеуін бірдей тығып жіберуге бастары жеткен?!

21-28
      Jerleu. Zirat. Tabyt, gül şoqtary, adamdar. Sözder estılıp jatyr:
      – Bügın bız körnektı saiasatkerdı jäne päk taza jandy jerleudemız...
      Ötıp bara jatqan kezdeisoq bıreu - jerleude tūrğan adamğa:
      – Qūdaiym-au, bır tabytqa qalai ekeuın bırdei tyğyp jıberuge bastary jetken?!
Скрыть текст
21-29
      Екі құрбы сөйлесіп тұр. Біреуі жақында бала туғанынан сұрапты:
      – Мен қашан сенің бөпеңді көруге бара аламын?
      Құрбысы томсарып:
      – Дұрысы түнгі үштерде сол. Сол кезде ол ерекше шаттанып көңілі көтеріңкі болады...

21-29
      Ekı qūrby söilesıp tūr. Bıreuı jaqynda bala tuğanynan sūrapty:
      – Men qaşan senıñ böpeñdı köruge bara alamyn?
      Qūrbysy tomsaryp:
      – Dūrysy tüngı üşterde sol. Sol kezde ol erekşe şattanyp köñılı köterıñkı bolady...
Скрыть текст
21-30
      Екі құрбы.
      – Ойлашы, бүкіл қысқы демалысымды мен бір жігітпен шаңғы базасында өткіздім.
      – Міне керемет! Қалай екен онда қар көп пе?
      – Қар? Түсінсем бұйырмасын...

21-30
      Ekı qūrby.
      – Oilaşy, bükıl qysqy demalysymdy men bır jıgıtpen şañğy bazasynda ötkızdım.
      – Mıne keremet! Qalai eken onda qar köp pe?
      – Qar? Tüsınsem būiyrmasyn...
Скрыть текст
21-31
      Милицияға бір кісі жүгіріп келіпті:
      – Менің уақытыммен ақшамды ұрлап кетті!
      – Қалай сонда?
      – Өй мен сағатымды әмияныма салып қойғам.

21-31
      Milisiağa bır kısı jügırıp kelıptı:
      – Menıñ uaqytymmen aqşamdy ūrlap kettı!
      – Qalai sonda?
      – Öi men sağatymdy ämianyma salyp qoiğam.
Скрыть текст
21-32
      Екі қыз кездесіпті. Біреу айтыпты:
      – Қызық, бұрын әйелдер еркектерге қарап не тапқан екен?
      – Бұрының қашан?
      – Әлгі ақша әлі жоқ болған кезде ше...

21-32
      Ekı qyz kezdesıptı. Bıreu aitypty:
      – Qyzyq, būryn äielder erkekterge qarap ne tapqan eken?
      – Būrynyñ qaşan?
      – Älgı aqşa älı joq bolğan kezde şe...
Скрыть текст
21-33
      – Сіз отбасылық өміріңізбен бақыттысыз ба?
      – О, әрине! Біз бір-бірімізді жақсы көретіндігіміз соншалық тіпті осымен ажырасуды үш мәрте кейінге ысырдық.

21-33
      – Sız otbasylyq ömırıñızben baqyttysyz ba?
      – O, ärine! Bız bır-bırımızdı jaqsy köretındıgımız sonşalyq tıptı osymen ajyrasudy üş märte keiınge ysyrdyq.
Скрыть текст
21-34
      – Еркекке сәтті үйлену деген не білдіреді?
      – Бұл қолыңды улы сұр жыландар жатқан қалтаға тығып жіберіп ішінен сужыланды суырып алу.

21-34
      – Erkekke sättı üilenu degen ne bıldıredı?
      – Būl qolyñdy uly sūr jylandar jatqan qaltağa tyğyp jıberıp ışınen sujylandy suyryp alu.
Скрыть текст
21-35
      – Дәрігер, сіз деген маған мына таблеткаларды мен мықтырақ болуым үшін жазып бермеп пе едіңіз иә?
      – Иә, не болып қалды?
      – Мен енді шөлмекті аша алмай қалдым...

21-35
      – Därıger, sız degen mağan myna tabletkalardy men myqtyraq boluym üşın jazyp bermep pe edıñız iä?
      – İä, ne bolyp qaldy?
      – Men endı şölmektı aşa almai qaldym...
Скрыть текст
21-36
      – Мені өмірдегі бақытты адам қылатын бір сөз бар. Маған тұрмысқа шығасың ба?
      – Жоқ!
      – Міне, дәл осы сөз.

21-36
      – Menı ömırdegı baqytty adam qylatyn bır söz bar. Mağan tūrmysqa şyğasyñ ba?
      – Joq!
      – Mıne, däl osy söz.
Скрыть текст
21-37
      Жас шейх перзентханаға келіп терезелі есіктен үлкен залдағы нәрестелерді қарап тұр екен. Сосын медбикеден сұрапты:
      – Ал менің сәбилерім қайсысы?
      – Алғашқы екі қатары, жоғары мәртебелім!

21-37
      Jas şeih perzenthanağa kelıp terezelı esıkten ülken zaldağy närestelerdı qarap tūr eken. Sosyn medbikeden sūrapty:
      – Al menıñ säbilerım qaisysy?
      – Alğaşqy ekı qatary, joğary märtebelım!
Скрыть текст
21-38
      Асханадағы хабарландыру:
      "Жолдас студенттер! Өтініш, шұжықтарды еденге тастамаңыздар, әйтпесе алдында бірнеше ит пен мысық өліп қалды".

21-38
      Ashanadağy habarlandyru:
      "Joldas studentter! Ötınış, şūjyqtardy edenge tastamañyzdar, äitpese aldynda bırneşe it pen mysyq ölıp qaldy".
Скрыть текст
21-39
      Жөндеу шеберханасының есігіндегі хабарландыру:
      "Біз барлығын жөндейміз!"
      Астына жазып қойыпты:
      "Өтініш есікті қағыңыздар - қоңырау жұмыс істемейді".

21-39
      Jöndeu şeberhanasynyñ esıgındegı habarlandyru:
      "Bız barlyğyn jöndeimız!"
      Astyna jazyp qoiypty:
      "Ötınış esıktı qağyñyzdar - qoñyrau jūmys ıstemeidı".
Скрыть текст
21-40
      – Қазіргі таңда жастар неке алдында барған сайын үлкен қорқыныш сезінеді...
      – Және бұлары дұрыс. Мен неке дейін қорқыныш дегеннің не екенін тіпті білмегенмін!

21-40
      – Qazırgı tañda jastar neke aldynda barğan saiyn ülken qorqynyş sezınedı...
      – Jäne būlary dūrys. Men neke deiın qorqynyş degennıñ ne ekenın tıptı bılmegenmın!
Скрыть текст
21-41
      – Әке мен ендігіде сенімен шана тебуге бармаймын.
      – Міңгірлей бермей сүйре қане!

21-41
      – Äke men endıgıde senımen şana tebuge barmaimyn.
      – Mıñgırlei bermei süire qane!
Скрыть текст
21-42
      Демалысты жоспарлау өте оңай. Бастық қашан болатынын айтады, ал әйелің қайда болатынын айтады.

21-42
      Demalysty josparlau öte oñai. Bastyq qaşan bolatynyn aitady, al äielıñ qaida bolatynyn aitady.
Скрыть текст
21-43
      – Неге йогтар шегелердің үстіне ұйықтайды?
      – Өйткені бұрандалы шегеден тұрып кету қиынырақ.

21-43
      – Nege iogtar şegelerdıñ üstıne ūiyqtaidy?
      – Öitkenı būrandaly şegeden tūryp ketu qiynyraq.
Скрыть текст
21-44
      Егер жел сіздің жаққа қарай соғып тұрса, онда ақшаны лақтыруға да болады.

21-44
      Eger jel sızdıñ jaqqa qarai soğyp tūrsa, onda aqşany laqtyruğa da bolady.
Скрыть текст
21-45
      – Бізде қалада машинаңызды базардың маңына қалдырмағаныңыз жөн.
      – Не, ұрлап кете ме?
      – Сатып жібереді!

21-45
      – Bızde qalada maşinañyzdy bazardyñ mañyna qaldyrmağanyñyz jön.
      – Ne, ūrlap kete me?
      – Satyp jıberedı!
Скрыть текст
21-46
      Күлік жатқан адамнан оның неге күліп жатқанын сұрапты. Ол айтыпты:
      – Өз өзіме анекдоттар айтып отырғам. Бір кезде солардың арасынан өзім өмірі естімеген біреуі түсті.

21-46
      Külık jatqan adamnan onyñ nege külıp jatqanyn sūrapty. Ol aitypty:
      – Öz özıme anekdottar aityp otyrğam. Bır kezde solardyñ arasynan özım ömırı estımegen bıreuı tüstı.
Скрыть текст
21-47
      – Абрам сен бір қоқысты екі сағаттай шығардың ғой! Бұлай бола ма екен?
      – Сабыр, Саражан! Мен оны ақыры сатып тындым!

21-47
      – Abram sen bır qoqysty ekı sağattai şyğardyñ ğoi! Būlai bola ma eken?
      – Sabyr, Sarajan! Men ony aqyry satyp tyndym!
Скрыть текст
21-48
      Аурухана ұзақ уақыт бойы жұмысқа тазалаушы әйелді таба алмай ақыры балшықпен емдейтін емхана болып қайта құрылды.

21-48
      Auruhana ūzaq uaqyt boiy jūmysqa tazalauşy äieldı taba almai aqyry balşyqpen emdeitın emhana bolyp qaita qūryldy.
Скрыть текст
21-49
      Бір ағамыз дүкеннен қармақ сатып алмақшы екен. Біреуін қарады, екіншісін көрді. Бар қармақты бәрін қарап шықты, бірақ нақты біреуін алатын түрі жоқ. Шаршап кеткен сатушы:
      – Тыңдаңызшы, мүмкін сіз бірден балық ала саларсыз?

21-49
      Bır ağamyz dükennen qarmaq satyp almaqşy eken. Bıreuın qarady, ekınşısın kördı. Bar qarmaqty bärın qarap şyqty, bıraq naqty bıreuın alatyn türı joq. Şarşap ketken satuşy:
      – Tyñdañyzşy, mümkın sız bırden balyq ala salarsyz?
Скрыть текст
21-50
      Дүкенде.
      – Сізде 55-ші өлшемді шаңғы бәтеңкелері бар ма?
      – Қандай?!
      – 55-ші.
      – Кешіріңіз, онда сізге шаңғы несіне керек?

21-50
      Dükende.
      – Sızde 55-şı ölşemdı şañğy bäteñkelerı bar ma?
      – Qandai?!
      – 55-şı.
      – Keşırıñız, onda sızge şañğy nesıne kerek?
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гульнар Абдраимова, Nurdaulet Aspenov© Татьяна Валяева,  2007–2022,  kaz-tili@yandex.kz
 <<  Выпуск 20 Вернуться к началу Выпуск 22  >>