Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
    Грамматика детям
     Для всей семьи
 Видеокурс
  Разговорник
Фразеологизмы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 12

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

12-01
      Арабтық мұнай алпауыты орыс турисіне:
      – Маған сіздің қызыңыз ұнайды! Мен ол үшін оның салмағындай болатын лағыл, жақұт, ақық және басқа тастар бере аламын.
      – Жақсы, - деп жауап береді орыс. – Маған жауап беру үшін екі апта беріңіз.
      – О, мен түсінемін, сізге ойлану үшін уақыт керек.
      – Жоға, ойлану ғана емес, оны семірту үшін уақыт керек.

12-01
      Arabtyq mūnai alpauyty orys turisıne:
      – Mağan sızdıñ qyzyñyz ūnaidy! Men ol üşın onyñ salmağyndai bolatyn lağyl, jaqūt, aqyq jäne basqa tastar bere alamyn.
      – Jaqsy, - dep jauap beredı orys. – Mağan jauap beru üşın ekı apta berıñız.
      – O, men tüsınemın, sızge oilanu üşın uaqyt kerek.
      – Joğa, oilanu ğana emes, ony semırtu üşın uaqyt kerek.
Скрыть текст
12-02
      Бульдог, есік алдында қыдырып жүріп балконда отырған қанден итті көреді және оған былай дейді:
      – Шық, бірге қыдырамыз.
      – Шыға алмаймын, мені жауып кетті.
      – Сен балконнан секір.
      – Иә, сосын менің тұмсығым сенікіндей болып қалсын, дейсің бе?

12-02
      Büldog, esık aldynda qydyryp jürıp balkonda otyrğan qanden ittı köredı jäne oğan bylai deidı:
      – Şyq, bırge qydyramyz.
      – Şyğa almaimyn, menı jauyp kettı.
      – Sen balkonnan sekır.
      – İä, sosyn menıñ tūmsyğym senıkındei bolyp qalsyn, deisıñ be?
Скрыть текст
12-03
      Ұшақтағы екі әйелдің әңгімесі:
      – Неге бәрі ұшақтар туралы айта береді, пойыздармен де апаттар болып тұрады. Бірде пойыз келе жатты, оған ұшақ келіп соғылды...

12-03
      Ūşaqtağy ekı äieldıñ äñgımesı:
      – Nege bärı ūşaqtar turaly aita beredı, poiyzdarmen de apattar bolyp tūrady. Bırde poiyz kele jatty, oğan ūşaq kelıp soğyldy...
Скрыть текст
12-04
      Екі автомобилші сөйлесіп тұр:
      – Иә-ә-ә, не болып барады... Бәрі қалай қымбаттаған! Бір литр бензин бір литр сүттей тұрады...
      – Міне-міне, сиырға мініп жүру арзанға түседі.

12-04
      Ekı avtomobilşı söilesıp tūr:
      – İä-ä-ä, ne bolyp barady... Bärı qalai qymbattağan! Bır litr benzin bır litr süttei tūrady...
      – Mıne-mıne, siyrğa mınıp jüru arzanğa tüsedı.
Скрыть текст
12-05
      Қаңғыбас Барвихаға адасып барады, жақсы вилланың жанына тоқтайды, үй иесі әйелді көреді:
      – Ханым, көмектесіңіз! Мен екі апта бойы ет көрген жоқпын!
      – Ой, бейшара-ай. Нюра, котлетті алып шық, оған көрсет.

12-05
      Qañğybas Barvihağa adasyp barady, jaqsy vilanyñ janyna toqtaidy, üi iesı äieldı köredı:
      – Hanym, kömektesıñız! Men ekı apta boiy et körgen joqpyn!
      – Oi, beişara-ai. Nüra, kotlettı alyp şyq, oğan körset.
Скрыть текст
12-06
      Ауруханада. Бір медбике, сырқаттардың біреуіне нұсқап, екіншісінен сұрайды:
      – Мынау мотоциклші қағып кеткен боксшы ма?
      – Жоқ, мотоциклшінің өзі осы.

12-06
      Auruhanada. Bır medbike, syrqattardyñ bıreuıne nūsqap, ekınşısınen sūraidy:
      – Mynau motosiklşı qağyp ketken boksşy ma?
      – Joq, motosiklşınıñ özı osy.
Скрыть текст
12-07
      Буфетші даяшы-әкесіне былай дейді:
      – Әке, тыңдашы, мас келушілерді далаға қуып шығуды қой. Сен вагонның дәмханасында істейтініңді ұмытып кетесің-ау, сірә?

12-07
      Bufetşı daiaşy-äkesıne bylai deidı:
      – Äke, tyñdaşy, mas keluşılerdı dalağa quyp şyğudy qoi. Sen vagonnyñ dämhanasynda ısteitınıñdı ūmytyp ketesıñ-au, sırä?
Скрыть текст
12-08
      Ауруханада.
      – Дәрігер, мен өліп барамын!
      – Қазір көмектесемін.

12-08
      Auruhanada.
      – Därıger, men ölıp baramyn!
      – Qazır kömektesemın.
Скрыть текст
12-09
      Бала бақшада балаларды алтыға дейін санауды үйретіп жатыр. Бәрі алтыға дейін санап бітіргенде бір бала:
      – Мен әрі қарай білемін, - дейді
      Тәрбиеші:
      – Жақсы, біз сені тыңдап тұрмыз.
      – ... жеті, сегіз, тоғыз, он, ,балта, мәтке, король, тұз...

12-09
      Bala baqşada balalardy altyğa deiın sanaudy üiretıp jatyr. Bärı altyğa deiın sanap bıtırgende bır bala:
      – Men ärı qarai bılemın, - deidı
      Tärbieşı:
      – Jaqsy, bız senı tyñdap tūrmyz.
      – ... jetı, segız, toğyz, on, ,balta, mätke, koröl, tūz...
Скрыть текст
12-10
      Зергерлік бұйымдар дүкенінде:
      – Айтыңызшы, алқа қанша тұрады?
      – Бес мың доллар.
      – Масқара!!!
      – Ал мынау ше?
      – Үш есе масқара.

12-10
      Zergerlık būiymdar dükenınde:
      – Aityñyzşy, alqa qanşa tūrady?
      – Bes myñ dollar.
      – Masqara!!!
      – Al mynau şe?
      – Üş ese masqara.
Скрыть текст
12-11
      Милицияда.
      – Кім бірінші болып жансыз денені тапқан?
      – Мен!
      – Оны қайда алып кетті?
      – Әдеттегідей, әуелі мәйітханаға, кейін айықтырғышқа.

12-11
      Milisiada.
      – Kım bırınşı bolyp jansyz denenı tapqan?
      – Men!
      – Ony qaida alyp kettı?
      – Ädettegıdei, äuelı mäiıthanağa, keiın aiyqtyrğyşqa.
Скрыть текст
12-12
      Екі адам кездеседі.
      – Жоқ, жоқ, мүмкін емес, - дейді біреуі. – Өткен аптада сенің түріңе қарап, мен бәрі біткен шығар деп ойладым!
      – Сенікі дұрыс! Бірақ, бағыма орай, дәрігер ауырып қалды, ал мен өзің көріп тұрғандай тірімін!

12-12
      Ekı adam kezdesedı.
      – Joq, joq, mümkın emes, - deidı bıreuı. – Ötken aptada senıñ türıñe qarap, men bärı bıtken şyğar dep oiladym!
      – Senıkı dūrys! Bıraq, bağyma orai, därıger auyryp qaldy, al men özıñ körıp tūrğandai tırımın!
Скрыть текст
12-13
      Екі психолог:
      – Мен жаңа түскен емделушілерден ылғи шахмат ойнайсыз ба деп сұраймын.
      – Не үшін?
      – Егер ойнамаса – ойнауға кеңес беремін, ал егер ойнаса – тоқтатуға кеңес беремін.
      – Неге?
      – Неге – өзім де білмеймін, сексен пайыз жағдайда көмектеседі.

12-13
      Ekı psiholog:
      – Men jaña tüsken emdeluşılerden ylği şahmat oinaisyz ba dep sūraimyn.
      – Ne üşın?
      – Eger oinamasa – oinauğa keñes beremın, al eger oinasa – toqtatuğa keñes beremın.
      – Nege?
      – Nege – özım de bılmeimın, seksen paiyz jağdaida kömektesedı.
Скрыть текст
12-14
      Түн ортасы. Есіктің қоңырауы ұзақ шырылдайды. Есіктің ар жағындағы дауыс:
      – Бұл кім?
      – Милиция!
      – Үйде ешкім жоқ!
      – Мұны айтып тұрған кім?
      – Ешкім емес. Сізге солай естілді!
      – Олай болса неге үйде жарық жанып тұр?
      – Қазір сөндіреміз.

12-14
      Tün ortasy. Esıktıñ qoñyrauy ūzaq şyryldaidy. Esıktıñ ar jağyndağy dauys:
      – Būl kım?
      – Milisia!
      – Üide eşkım joq!
      – Mūny aityp tūrğan kım?
      – Eşkım emes. Sızge solai estıldı!
      – Olai bolsa nege üide jaryq janyp tūr?
      – Qazır söndıremız.
Скрыть текст
12-15
      Армян радиосына сұрақ:
      – Неліктен әйел тонаушыдан да қауіпті?
      Жауап:
      – Тонаушы не әмиянды, не өмірді талап етеді, ал әйел екеуін де талап етеді.

12-15
      Armän radiosyna sūraq:
      – Nelıkten äiel tonauşydan da qauıptı?
      Jauap:
      – Tonauşy ne ämiandy, ne ömırdı talap etedı, al äiel ekeuın de talap etedı.
Скрыть текст
12-16
      Ұры бір үйге кіріп келсе, ішінде тотықұс отыр екен:
      – Ал Кеша бәрін көріп тұр, - депті тотықұс.
      Ұры тотықұстың торын орамалмен жауып қояды. Сөйтсе тотықұс:
      – Ал Кеша тотықұс емес, Кеша ол бульдог, - депті.

12-16
      Ūry bır üige kırıp kelse, ışınde totyqūs otyr eken:
      – Al Keşa bärın körıp tūr, - deptı totyqūs.
      Ūry totyqūstyñ toryn oramalmen jauyp qoiady. Söitse totyqūs:
      – Al Keşa totyqūs emes, Keşa ol büldog, - deptı.
Скрыть текст
12-17
      – Мен медициналық энциклопедияны оқысам, өзімнен барлық ауруларды табамын.
      – Ондай болады. Мен Қылмыстық кодексті оқысам, әр бет сайын өзімді темір тордың ар жағына қамалғандай сезінемін.

12-17
      – Men medisinalyq ensiklopediany oqysam, özımnen barlyq aurulardy tabamyn.
      – Ondai bolady. Men Qylmystyq kodekstı oqysam, är bet saiyn özımdı temır tordyñ ar jağyna qamalğandai sezınemın.
Скрыть текст
12-18
      Екі құрбы кофе ішіп отырып сұхбаттасуда. Біреуі былай дейді:
      – Мен табиғатты жақсы көремін!
      Екіншісі, оған қарап:
      – Оның саған істегенінен кейін де әлі жақсы көресің бе?

12-18
      Ekı qūrby kofe ışıp otyryp sūhbattasuda. Bıreuı bylai deidı:
      – Men tabiğatty jaqsy köremın!
      Ekınşısı, oğan qarap:
      – Onyñ sağan ıstegenınen keiın de älı jaqsy köresıñ be?
Скрыть текст
12-19
      – Коля, сен мектепке барып жүрсің бе?
      – Иә.
      – Онда айтшы, екі жерде екі қанша болады?
      – Төрт.
      – Жарайсың! Міне, сол үшін саған төрт кәмпит.
      – Қап бәлем, алдын ала білсем ғой, он алты дер едім! – деп ренжиді Коля.

12-19
      – Kolä, sen mektepke baryp jürsıñ be?
      – İä.
      – Onda aitşy, ekı jerde ekı qanşa bolady?
      – Tört.
      – Jaraisyñ! Mıne, sol üşın sağan tört kämpit.
      – Qap bälem, aldyn ala bılsem ğoi, on alty der edım! – dep renjidı Kolä.
Скрыть текст
12-20
      Екі жаңа орыс кездеседі.
      – Бос уақытыңды қалай өткізесің? – деп сұрайды біреуі.
      – Көбінесе ішім пысады...
      – Сен біздің теннис клубымызға кел. Онда өте қызық: қарта, рулетка ойнамыз, анекдот айтамыз, арақ ішеміз.
      – Ал теннисті қай уақытта ойнайсыздар?
      – Нені?

12-20
      Ekı jaña orys kezdesedı.
      – Bos uaqytyñdy qalai ötkızesıñ? – dep sūraidy bıreuı.
      – Köbınese ışım pysady...
      – Sen bızdıñ tenis klubymyzğa kel. Onda öte qyzyq: qarta, ruletka oinamyz, anekdot aitamyz, araq ışemız.
      – Al tenistı qai uaqytta oinaisyzdar?
      – Nenı?
Скрыть текст
12-21
      Екі еркек кездеседі. Біреуі екіншісіне:
      – Мен Африкада тұрамын. Бізде ыстық. Кофе ішеміз, банан жейміз, жалаңаш жүреміз.
      Екіншісі:
      – Мен Сібірде тұрамын. Бізде суық. Егер кофе ішіп, банан жесек, біз де жалаңаш жүреміз.

12-21
      Ekı erkek kezdesedı. Bıreuı ekınşısıne:
      – Men Afrikada tūramyn. Bızde ystyq. Kofe ışemız, banan jeimız, jalañaş jüremız.
      Ekınşısı:
      – Men Sıbırde tūramyn. Bızde suyq. Eger kofe ışıp, banan jesek, bız de jalañaş jüremız.
Скрыть текст
12-22
      Екі адам кездеседі. Біреуі айтады:
      – Тыңда, кеше мен үшін екi әйел төбелесті!
      – Қойшы, мүмкін емес.
      – Мүмкін, мүмкін. Біреуі: "Өзің алып кет!", десе , екінші әйел: "Өзің ал! Оның маған қанша қажеті бар!" - деді.

12-22
      Ekı adam kezdesedı. Bıreuı aitady:
      – Tyñda, keşe men üşın eki äiel töbelestı!
      – Qoişy, mümkın emes.
      – Mümkın, mümkın. Bıreuı: "Özıñ alyp ket!", dese , ekınşı äiel: "Özıñ al! Onyñ mağan qanşa qajetı bar!" - dedı.
Скрыть текст
12-23
      Бір еркек үйден шығады. Керіледі:
      – У-ух! Қалай жұмыс істегім келіп тұр десейші. Барып жата тұрайын. Мүмкін, басылар.

12-23
      Bır erkek üiden şyğady. Kerıledı:
      – U-uh! Qalai jūmys ıstegım kelıp tūr deseişı. Baryp jata tūraiyn. Mümkın, basylar.
Скрыть текст
12-24
      Екі милиция қызметкері қарулы қылмыскерді ұстауға пәтерге келеді. Біреуі екіншісіне:
      – Сен бірінші болып кір, ал мен сен үшін кек аламын.

12-24
      Ekı milisia qyzmetkerı qaruly qylmyskerdı ūstauğa päterge keledı. Bıreuı ekınşısıne:
      – Sen bırınşı bolyp kır, al men sen üşın kek alamyn.
Скрыть текст
12-25
      Екі таныс:
      – Қалай, сенің әйелің әлі бірінші күйеуін жоқтауда ма?
      – Жоқ, қазір оны мен жоқтаудамын...

12-25
      Ekı tanys:
      – Qalai, senıñ äielıñ älı bırınşı küieuın joqtauda ma?
      – Joq, qazır ony men joqtaudamyn...
Скрыть текст
12-26
      Егер өз әйеліңе ғашық болып қалсаң бұл ыңғайлы әрі тиімді: кездесулерге кететін уақытты үнемдеп, сыйлықтарға жұмсайтын ақшаны сақтап қалуға болады.

12-26
      Eger öz äielıñe ğaşyq bolyp qalsañ būl yñğaily ärı tiımdı: kezdesulerge ketetın uaqytty ünemdep, syilyqtarğa jūmsaityn aqşany saqtap qaluğa bolady.
Скрыть текст
12-27
      Көптен көріспеген екі адам кездесіпті.
      – Сенің жағдайың қалай? - деп қызығады біреуі. - Сірә сендер Ленкамен некеге отырып бақытты өмір сүріп жүрген шығарсыңдар?
      – Иә, солай деуге де болады: Ленка бақытты өмір сүруде, ал мен некеде тұрмын.

12-27
      Köpten körıspegen ekı adam kezdesıptı.
      – Senıñ jağdaiyñ qalai? - dep qyzyğady bıreuı. - Sırä sender Lenkamen nekege otyryp baqytty ömır sürıp jürgen şyğarsyñdar?
      – İä, solai deuge de bolady: Lenka baqytty ömır sürude, al men nekede tūrmyn.
Скрыть текст
12-28
      Екі чукча тролейбуста келе жатыр екен. Біріншісі жүргізушіден сұрапты:
      – Мен осы тролейбуспен вокзалға дейін жетемін бе?
      – Жоқ, жетпейсіз.
      Екінші чукча:
      – Ал мен ше?

12-28
      Ekı chukcha troleibusta kele jatyr eken. Bırınşısı jürgızuşıden sūrapty:
      – Men osy troleibuspen vokzalğa deiın jetemın be?
      – Joq, jetpeisız.
      Ekınşı chukcha:
      – Al men şe?
Скрыть текст
12-29
      Екі дос алған әсерлерін айтып бөлісуде:
      – Сенемісің, менің әйелім арнайы диета ұстап тек қана банан мен кокос жаңғағын жеп жүргеніне осымен екі ай болды.
      – Енді қалай екен, нәтижесі бар ма?
      – Әрине! Оның қалай ағашқа өрмелей алатынын көрсең ғой!

12-29
      Ekı dos alğan äserlerın aityp bölısude:
      – Senemısıñ, menıñ äielım arnaiy dieta ūstap tek qana banan men kokos jañğağyn jep jürgenıne osymen ekı ai boldy.
      – Endı qalai eken, nätijesı bar ma?
      – Ärine! Onyñ qalai ağaşqa örmelei alatynyn körseñ ğoi!
Скрыть текст
12-30
      Бір ханым кішкентай қыздан сұрауда:
      – Сенің бұрымдарың сондай әдемі екен сірә олар сенің анаңнан берілген шығар?
      – Жоқ, мен әкемнен берілген деп ойлаймын. Өйткені оның басында бір тал шаш қалған жоқ.

12-30
      Bır hanym kışkentai qyzdan sūrauda:
      – Senıñ būrymdaryñ sondai ädemı eken sırä olar senıñ anañnan berılgen şyğar?
      – Joq, men äkemnen berılgen dep oilaimyn. Öitkenı onyñ basynda bır tal şaş qalğan joq.
Скрыть текст
12-31
      Менеджер – сізге түкке тұрмайтын, пайдасыз затты оңай сата алатын адам.

12-31
      Menejer – sızge tükke tūrmaityn, paidasyz zatty oñai sata alatyn adam.
Скрыть текст
12-32
      Егер сіз махаббатыңызды тапсаңыз, басыңызды жоғалтып алмадыңыз ба, соны тексеретін уақыт келді.

12-32
      Eger sız mahabbatyñyzdy tapsañyz, basyñyzdy joğaltyp almadyñyz ba, sony tekseretın uaqyt keldı.
Скрыть текст
12-33
      Қартайған генерал өзінің немересімен қыдырып жүр.
      – Ата, мен өскенде генерал боламын ба?
      – Әрине балам!
      – Ал маршал ше?
      – Маршал бола алмайсың, маршалдардың өз немерелері бар.

12-33
      Qartaiğan general özınıñ nemeresımen qydyryp jür.
      – Ata, men öskende general bolamyn ba?
      – Ärine balam!
      – Al marşal şe?
      – Marşal bola almaisyñ, marşaldardyñ öz nemerelerı bar.
Скрыть текст
12-34
      Әйелі күйеуіне ашуланып айтыпты:
      – Тағы тойып алыпсың ! Мен кеше сенің сау кезіңді көріп қатты қуанғанмын!
      Күйеуі:
      – Ал бүгін қуанатын менің кезегім!

12-34
      Äielı küieuıne aşulanyp aitypty:
      – Tağy toiyp alypsyñ ! Men keşe senıñ sau kezıñdı körıp qatty quanğanmyn!
      Küieuı:
      – Al bügın quanatyn menıñ kezegım!
Скрыть текст
12-35
      Әйелі-күйеуіне:
      – Біздің телефонымызға бірдеңе болған: мен құрбыммен сөйлессем біз бір-біріміздің сөзімізді түк те түсінбейміз.
      – Ал сендер кезектесіп сөйлеп көрдіңдер ме?

12-35
      Äielı-küieuıne:
      – Bızdıñ telefonymyzğa bırdeñe bolğan: men qūrbymmen söilessem bız bır-bırımızdıñ sözımızdı tük te tüsınbeimız.
      – Al sender kezektesıp söilep kördıñder me?
Скрыть текст
12-36
      Әйелі күйеуімен театрдан шығып келе жатып:
      – Сен гардеробшыға шайлыққа жүз бакс беріп есіңнен алжасайын дедің бе!
      – Үндеме! Одан оның саған қандай ішікті беріп жібергенін қара!

12-36
      Äielı küieuımen teatrdan şyğyp kele jatyp:
      – Sen garderobşyğa şailyqqa jüz baks berıp esıñnen aljasaiyn dedıñ be!
      – Ündeme! Odan onyñ sağan qandai ışıktı berıp jıbergenın qara!
Скрыть текст
12-37
      Әйелі курортқа бара жатқан күйеуінен сұрапты:
      – Неге неке сақинасын тақпадың?
      – Сақина? Осынша ыстықта ма?

12-37
      Äielı kurortqa bara jatqan küieuınen sūrapty:
      – Nege neke saqinasyn taqpadyñ?
      – Saqina? Osynşa ystyqta ma?
Скрыть текст
12-38
      Әйелі күйеуіне қызының күйеуі туралы айтыпты:
      – Бұл бала өте нашар тәрбиеленген. Мен онымен сөйлесіп тұрған кезде ол қайта-қайта есінеп тұрды.
      – Қымбаттым, мүмкін ол жәй бірдеңе айтайын деген шығар?

12-38
      Äielı küieuıne qyzynyñ küieuı turaly aitypty:
      – Būl bala öte naşar tärbielengen. Men onymen söilesıp tūrğan kezde ol qaita-qaita esınep tūrdy.
      – Qymbattym, mümkın ol jäi bırdeñe aitaiyn degen şyğar?
Скрыть текст
12-39
      Яхтадағы диалог:
      – Капитан! Капитан!
      – Не болды?
      – Зәкір судың бетіне көтерілді!!!
      – Хммм... Жаман белгі...

12-39
      İahtadağy dialog:
      – Kapitan! Kapitan!
      – Ne boldy?
      – Zäkır sudyñ betıne köterıldı!!!
      – Hmmm... Jaman belgı...
Скрыть текст
12-40
      Белгілі жазушыға жас дәрігер келіп айтыпты:
      – Мен жазушы болу үшін медицинаны тастадым. Осылай жасап мен адамдарға көп пайда әкелемін деп ойлаймын.
      Жазушы:
      – Сіз медицинаны тастап-ақ оларға көп пайда келтірдіңіз.

12-40
      Belgılı jazuşyğa jas därıger kelıp aitypty:
      – Men jazuşy bolu üşın medisinany tastadym. Osylai jasap men adamdarğa köp paida äkelemın dep oilaimyn.
      Jazuşy:
      – Sız medisinany tastap-aq olarğa köp paida keltırdıñız.
Скрыть текст
12-41
      – Дәрігер! Барлық саңырауқұлақтарды жеуге бола ма?
      – Ия, тек кейбіреулерін біррет қана...

12-41
      – Därıger! Barlyq sañyrauqūlaqtardy jeuge bola ma?
      – İa, tek keibıreulerın bırret qana...
Скрыть текст
12-42
      Әйелдер барлығын істеуге қабілетті, ал еркектер олардан қалғанына.

12-42
      Äielder barlyğyn ısteuge qabılettı, al erkekter olardan qalğanyna.
Скрыть текст
12-43
      Бір адам көшеде келе жатса алдынан жерлеу рәсімін өткізіп жатқандар шығады. Табыттың артында толған еркектер келеді. Олардың қасында бір мәстек ит жүгіріп жүр. Әлгі адам табыт алып келе жатқандардың біреуінен сұрапты:
      – Кімді жерлеп жатырсыңдар?
      – Ә, менің енем ғой...
      – Ол неден қайтып еді?
      – Анау ит қауып алды.
      Әлгі адам:
      – О тыңдашы, маған күшігіңді бере тұршы!
      Жерлеуде жүрген жұрттың арасынан бір дауыс:
      – Кезекке тұр! – депті.

12-43
      Bır adam köşede kele jatsa aldynan jerleu räsımın ötkızıp jatqandar şyğady. Tabyttyñ artynda tolğan erkekter keledı. Olardyñ qasynda bır mästek it jügırıp jür. Älgı adam tabyt alyp kele jatqandardyñ bıreuınen sūrapty:
      – Kımdı jerlep jatyrsyñdar?
      – Ä, menıñ enem ğoi...
      – Ol neden qaityp edı?
      – Anau it qauyp aldy.
      Älgı adam:
      – O tyñdaşy, mağan küşıgıñdı bere tūrşy!
      Jerleude jürgen jūrttyñ arasynan bır dauys:
      – Kezekke tūr! – deptı.
Скрыть текст
12-44
      Балықшылар қауымының жиыны өтуде. Төрағасы шығып:
      – Қысқы балық аулау кезеңі жақындап келеді. Қанша арақ алатын болдық? Бұрнағы жылы әр бауырымызға бір бөтелкеден алғанбыз, қармақтарды жоғалттық. Былтырғы жылы екеуден алдық, автобустан айырылдық. Биылғы жылы қандай ұсыныстарың бар?
      Залдан бір дауыс шығыпты:
      – Бұл жылы үшеуден алуды ұсынамын, бірақ қармақтарды тастаймыз және автобустан шықпаймыз.

12-44
      Balyqşylar qauymynyñ jiyny ötude. Törağasy şyğyp:
      – Qysqy balyq aulau kezeñı jaqyndap keledı. Qanşa araq alatyn boldyq? Būrnağy jyly är bauyrymyzğa bır bötelkeden alğanbyz, qarmaqtardy joğalttyq. Byltyrğy jyly ekeuden aldyq, avtobustan aiyryldyq. Biylğy jyly qandai ūsynystaryñ bar?
      Zaldan bır dauys şyğypty:
      – Būl jyly üşeuden aludy ūsynamyn, bıraq qarmaqtardy tastaimyz jäne avtobustan şyqpaimyz.
Скрыть текст
12-45
      Әдемі бір ой басқа келді де енді мидың қайда екенін мықтап іздеп жатыр.

12-45
      Ädemı bır oi basqa keldı de endı midyñ qaida ekenın myqtap ızdep jatyr.
Скрыть текст
12-46
      Жылдың барлық уақыттарынан ең жек көретінім таң мен дүйсенбілер күні!

12-46
      Jyldyñ barlyq uaqyttarynan eñ jek köretınım tañ men düisenbıler künı!
Скрыть текст
12-47
      Белгілі хирург науқасқа айтуда:
      – Бұл өте қарапайым ота. Жарты сағаттан кейін-ақ сіз аяғыңызды қозғалта алатын боласыз. Ал бір сағаттан соң керуеттің маңында жүгіріп жүретін боласыз. Ал кешке қарай жаяу үйіңізге ораласыз.
      Науқас:
      – Дәрігер, ал маған тым болмаса отаның кезінде сәл жата тұруға бола ма?

12-47
      Belgılı hirurg nauqasqa aituda:
      – Būl öte qarapaiym ota. Jarty sağattan keiın-aq sız aiağyñyzdy qozğalta alatyn bolasyz. Al bır sağattan soñ keruettıñ mañynda jügırıp jüretın bolasyz. Al keşke qarai jaiau üiıñızge oralasyz.
      Nauqas:
      – Därıger, al mağan tym bolmasa otanyñ kezınde säl jata tūruğa bola ma?
Скрыть текст
12-48
      Ұшақ ұшып барады. Парашютін арқалаған командир кабинасынан шығып көңілсіз түрмен салонды аралап келеді. Жолаушылар алаңдап сұрақ қояды:
      – Не болды, командир?
      Ол жауап орына күрсінеді. Ұшақтың артына жақындайды да люкті ашады. Соңғы жолаушы командирге:
      – Не болды сонша?!
      Ал командир күрсініп, ақырын ғана:
      – Жұмыс мәселесі…

12-48
      Ūşaq ūşyp barady. Paraşütın arqalağan komandir kabinasynan şyğyp köñılsız türmen salondy aralap keledı. Jolauşylar alañdap sūraq qoiady:
      – Ne boldy, komandir?
      Ol jauap oryna kürsınedı. Ūşaqtyñ artyna jaqyndaidy da lüktı aşady. Soñğy jolauşy komandirge:
      – Ne boldy sonşa?!
      Al komandir kürsınıp, aqyryn ğana:
      – Jūmys mäselesı…
Скрыть текст
12-49
      Травматогқа қолы мен аяғын дәкемен орап алған әйел келіпті.
      – Сізге не болды? - деп сұрапты дәрігер.
      – Еден сүрткішті қосқан едім, сосын ол менің қолымды тоқпен ұрды.
      – Ал аяққа не болды?
      – Мен де оны теуіп жібердім...

12-49
      Travmatogqa qoly men aiağyn däkemen orap alğan äiel kelıptı.
      – Sızge ne boldy? - dep sūrapty därıger.
      – Eden sürtkıştı qosqan edım, sosyn ol menıñ qolymdy toqpen ūrdy.
      – Al aiaqqa ne boldy?
      – Men de ony teuıp jıberdım...
Скрыть текст
12-50
      Жатақханаға қарсы тұрған пәтер. Күйеуі мен әйелінің әңгімесі:
      – Коль, Коль деймін, пердесатып алайықшы!
      – Пердені қайтесің сен, Зин?
      – Әне, қарашы, дәл бізге қарама-қарсы студенттердің бөлмесі. Ал олар мені көріп қалса ше?
      – Зина, қымбаттым, егер олар сені көріп қалса олардың өздері-ақ перде сатып алады....

12-50
      Jataqhanağa qarsy tūrğan päter. Küieuı men äielınıñ äñgımesı:
      – Köl, Köl deimın, perdesatyp alaiyqşy!
      – Perdenı qaitesıñ sen, Zin?
      – Äne, qaraşy, däl bızge qarama-qarsy studentterdıñ bölmesı. Al olar menı körıp qalsa şe?
      – Zina, qymbattym, eger olar senı körıp qalsa olardyñ özderı-aq perde satyp alady....
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Nurdaulet Aspenov, Гульмира Ажмаганбетова, Максат Маликов
Корректор: Құралай Бекенова


© Татьяна Валяева,  2007–2022,  kaz-tili@yandex.kz
 <<  Выпуск 11 Вернуться к началу Выпуск 13  >>