Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Осылай

 

Осылай

1-шумақ:
Анда барып соғылып,
Мында келіп жығылып,
Сабақ алмай жүрміз ғой әлі.
Білмегенді сұрамаймыз,
Айтса тағы тыңдамаймыз,
Осы біздер қандай адамбыз?

Мақтағанға желігіп,
Сынағаннан жерініп,
Жақсы, жаман айыра алмаймыз.
Уақытынан кешігеміз,
Той тойлаймыз, есіреміз,
Жағдай болсын болмасын мейлі.

Қайырмасы:
Осылай күндер өтіп, түндер өтіп барады.
Осылай айлар өтіп, жылдар өтіп барады.

2-шумақ:
Алданбасқа алданып,
Құр уәдеге малданып,
Осы біздер қандай аңқаумыз.
Бәрін тегін берсе дейміз,
Өз-өзімен келсе дейміз,
Осы біздер сірә жалқаумыз.

Ішінде оның мен де бар,
Мен де бар да, сен де бар,
Оны мойындаған жөн болар.
Енді уақыт келді, талпынайық,
Өзгерейік, ұмтылайық,
Бәрі, бәрі өз қолымызда.

Қайырмасы:
Осылай күндер өтіп, түндер өтіп барады.
Осылай айлар өтіп, жылдар өтіп барады.


Cлушать песню:Перевод на аглийский:
Like this

Verse 1:
We were beaten over there
We were fallen over here
Still not getting learned from all of it.
Not so willing ask to learn
Even someone tells they wrong
What a person after all we are.

We like some one praising us
Hating all who criticize
Good or bad we can not understand.
We came late when ever fine
Making party every time
No much care can afford or not.

Chorus:
So like this, days are passing, nights are passing, passing by.
So like this, month are passing, years are passing, passing by.

Verse 2:
Even loser cheated us
Empty promis golden thus
What a trustful person you and me.
We like getting free of charge
Willing thing to happen once
May be we are lazy, easy go.

I am also one of those
You are also one of those
Will be better if we recognize.
It is time for aspiration
Let’s to change with more intention
Every, every thing is on your hand.

Chorus:
So like this, days are passing, nights are passing, passing by.
So like this, month are passing, years are passing, passing by.


Перевод: Азамат Биназаров


Прослушать песню на английском:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Анда барып соғылып, – Ударяемся, пойдя туда,
анда – там, туда
бару – идти
бар+ып – идя («ып» – суффикс деепричастия)
соғылу – ударяться
соғыл+ып – ударяясь, ударившись («ып» – суффикс деепричастия)

Мында келіп жығылып, – Падаем, придя сюда,
мында – здесь, сюда
келу – приходить
кел+іп – приходя («іп» – суффикс деепричастия)
жығылу – сваливаться, падать
жығыл+ып – падая («ып» – суффикс деепричастия)

Сабақ алмай жүрміз ғой әлі. – Никак не можем получить урок.
сабақ – урок
сабақ алу – брать уроки, учиться
ал+ма+й жүр+міз – не учимся («ма» – отрицательный суффикс, «й» – суффикс деепричастия, «жүру» – вспомогательный глагол, показывающий настоящее время, «міз» – личное окончание 1-го лица множественного числа)
ғой – же
әлі – пока, ещё

Білмегенді сұрамаймыз, – Не спрашиваем, чего не знаем,
білу – знать
біл+ме+ген+ді – то, что не знаем («ме» – отрицательный суффикс, «ген» – суффикс причастия, «ді» – винительный падеж)
сұрау – спрашивать
сұра+ма+й+мыз – мы не спрашиваем («ма» – отрицательный суффикс, «й» – суффикс переходного времени, «мыз» – личное окончание 1-го лица множественного числа)

Айтса тағы тыңдамаймыз, – Не слушаем, если даже говорят,
айту – говорить
айт+са – если говорят («са» – суффикс условного наклонения)
тағы – ещё, снова
тыңдау – слушать
тыңда+ма+й+мыз – мы не слушаем

Осы біздер қандай адамбыз? – Что мы за люди после этого?
осы – это, этот
біздер – мы
Қандай? – Какой?
адам – человек
адам+быз – мы люди («быз» – личное окончание 1-го лица множественного числа)

Мақтағанға желігіп, – Нам нравятся, когда нас хвалят,
мақтау – хвалить
мақта+ған+ға – хвалящему («ған» – суффикс причастия, «ға» – дательно-направительный падеж)
желігу – раззадориваться
желіг+іп – раззадориваясь («іп» – суффикс деепричастия)

Сынағаннан жерініп, – Избегаем тех, кто критикует нас,
сынау – критиковать
сына+ған+нан – от критикующего («ған» – суффикс причастия, «нан» – исходный падеж)
жеріну – чуждаться
жерін+іп – чуждаясь

Жақсы, жаман айыра алмаймыз. – Не можем различить хорошее от плохого.
жақсы – хороший
жаман – плохой
айыру – разделять, отличать
айыр+а алу – не мочь отличить («а» – суффикс деепричастия)
айыр+а ал+ма+й+мыз – мы не можем различить («ма» – отрицательный суффикс, «й» – суффикс переходного времени, «мыз» – личное окончание 1-го лица множественного числа)

Уақытынан кешігеміз, – Опаздываем от времени,
уақыт – время
уақыт+ы+нан – от его времени (от нужного времени, «ы» – притяжательное окончание 3-го лица, «нан» – исходный падеж)
кешігу – опаздывать
кешіг+е+міз – мы опаздываем («е» – суффикс переходного времени, «міз» – личное окончание 1-го лица множественного числа)

Той тойлаймыз, есіреміз, – Устраиваем праздники и выделываемся,
той – праздество, пир
тойлау – праздновать
тойла+й+мыз – мы празднуем
есіру – быть вздорным, взбалмошным
есір+е+міз – мы выделываемся

Жағдай болсын-болмасын мейлі. – Даже если не имеем на это средств.
жағдай – ситуация, условия
болу – быть
бол+сын-бол+ма+сын – все равно, как бы там ни было (буквально: «пусть будут или пусть не будут, «ма» – отрицательный суффикс, «сын» – повелительное наклонение 3-го лица)
мейлі – хоть

Припев:

Осылай күндер өтіп, түндер өтіп барады. – Вот так проходят дни, проходят ночи.
осылай – вот так
күн – день
күн+дер – дни («дер» – окончание множественного числа)
өту – проходить
өт+іп – проходя («іп» – суффикс деепричастия)
түн – ночь
түн+дер – дни
өт+іп бар+а+ды – проходят («а» – суффикс переходного времени, «ды» – личное окончание і-го лица, «бару» – здесь показывает длительность происходящего)

Осылай айлар өтіп, жылдар өтіп барады. – Вот так проходят месяцы, проходят года.
ай – месяц
ай+лар – месяцы («лар» – окончание множественного числа)
жыл – год
жыл+дар – года («дар» – окончание множественного числа)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Жаңа жыл Вернуться к началу Сені сүйем  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга