Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Менің Қазақстаным
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай бердім
Әй-әй, бөпем
Ұмытшы мені тез
Жаса Қазақстан
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Құстар әні
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Енешка vs Келін
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Менің Қазақстаным
Сборник №2

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Менің Қазақстаным

 

Менің Қазақстаным

1-шумақ:
Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!

2-шумақ:
Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досыңдай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!


Прослушать:Первый куплет:
1) «Алтын» - «золотой»;
«күн» - «солнце»;
«аспан» - «небо», «ы» - притяжательное окончание 3-го лица, «аспан-ы» - «её (родины) небо»;
«Алтын күн аспаны» - «Золотое солнце её неба»;
2) «дән» - «зерно»;
«дала» - «степь»; «сы» - притяжательное окончание 3-го лица, «дала-сы» - «её (родины) степь»;
«Алтын дән даласы» - «Золотое зерно её степи»;
3) «Ерлік» - «героизм, мужество», «тің» - окончание родительного падежа, «ерлік-тің» - кого? чего? «мужества»;
«дастан» - «поэма, эпос», «ы» - притяжательное окончание 3-го лица, «дастан-ы» - «его (мужества) поэма»;
«Ерлік-тің дастан-ы» - «мужества поэма» или лучше «Поэма мужеству»;
4) «Ел» - «страна, родина, народ»; «ім» - притяжательное окончание 1-го лица «моя», «ел-ім» - «моя страна», «е» - окончание дательно-направительного падежа «куда?», «ел-ім-е» - «на мою страну»;
«Қарау» - «глядеть», «қара» - «взгляни, посмотри», «шы» - смягчение просьбы, «қара-шы» - «посмотри, пожалуйста»;
«Ел-ім-е қарашы!» - «На мою страну взгляни, пожалуйста!»
5) «Ежелден» - «испокон веков; издавна; с давних времен»;
«ер» - «мужчина, герой»;
«деу» - «говорить, молвить», «ген» - образует причастие прошедшего времени, «де-ген» - «сказавший».
«Ежелден ер деген» - «Издавна героями сказавшая», лучше - «Издавна героями говорившая»;
6) «Даңқ» - «слава»; «ымыз» - притяжательное окончание 1-го лица множественного числа - «наша», «Даңқ-ымыз» - «наша слава»;
«шығу» - «выходить, всходить, появляться», «ты» - «окончание прошедшего времени». При добавлении к слову «шығу» окончания «ты», «ғ» заменяется на «қ», «шық-ты» - «появилась».
«ғой» - вспомогательная частица «ведь, же»;
«Даңқ-ымыз шық-ты ғой» - «Наша слава появилась же»
Можно переводить сочетание целиком «даңқы шығу» - «прославиться», в данном случае «даңқ-ымыз шық-ты ғой» - «мы прославились же»;
7) «намыс» - «честь»; «ы» - притяжательное окончание 3-го лица, «намыс-ы» - «её (страны) честь», «н» - винительный падеж кого? что? , «намыс-ы-н» - «страны чести»;
«беру» - «давать», «бер-ме-у» - «не давать», «ген» - причастие прошедшего времени, «бер-ме-ген» - не давший;
«Намыс-ы-н бер-ме-ген» - здесь устойчивое выражение «чести не запятнавший»;
8) «Қазақ» - «казах», здесь можно переводить во множественном числе «казахи» или «казахский народ», «қазағ-ым» - «мой казахский народ»;
«мықты» - «сильный, мощный, прочный»;
«Қазағ-ым мықты ғой!» - «Силён же мой казахский народ!»

Припев :
1) «ел» - «страна, родина, народ»; «ім» - притяжательное окончание 1-го лица «моё, моя»;
«Менің ел-ім, менің ел-ім» - «Мой народ, моя родина»;
2) «Гүл» - «цветок», «ің» - притяжательное окончание 2-го лица «твой», «гүл-ің» - «твой цветок»;
«болу» - «быть, являться», «ып» - образует деепричастие, «бол-ып» - «являясь»;
«егу» - «сажать, сеять», «ег-iл-у» - страдательный залог, то есть «быть посеянным», «е» - суффикс переходного времени, «мiн» - окончание 1-го лица, «ег-іл-е-мін» - «посеянный, посаженный»;
«Гүл-ің бол-ып ег-іл-е-мін» - «Твоим цветком являясь, я (тобой) посеян» (взращен);
3) «Жырың болып төгілемін»:
«жыр» - «эпос, песня, былина»
«төгу» - «вышивать, выливать, петь», «төг-іл-у» - «быть вылитым, излитый»;
«Жыр-ың бол-ып төг-іл-е-мін, ел-ім!» - «Являясь твоей песней, я разливаюсь, моя страна!»;
4) «туу» - «родиться», «ған» - причастие прошедшего времени, «ту-ған» - «родившийся, рождённый», можно просто «родной»;
«жер» - «земля»;
«Ту-ған жер-ім менің – Қазақстан-ым!» - «Моя родная земля – мой Казахстан!»

Второй куплет:
1) «Ұрпақ» - «потомок», «қа» - окончание дательно-направительного падежа, «ұрпақ-қа» - «потомкам»;
«жол» - «дорога»;
«ашу» - «открывать», «қан» - образует причастие прошедшего времени, «аш-қан» - «открывшая»;
«Ұрпақ-қа жол аш-қан» - «Потомкам дорогу открывшая»;
2) «Кең» - «широкий»;
«байтақ» - «необъятный»;
«жер-ім» - уже переводила – «моя земля»;
«бар» - «есть» (здесь можно не переводить);
«Кең байтақ жер-ім бар» - «Широкая необъятная земля у меня»;
3) «Бірлік» - «единство»; «і» - притяжательное окончание 3-го лица (его, её), «бірліг-і» - «её единство»;
«жарасу» - «мириться, сходиться, подходить, гармонировать», «жарас-қан» - «слочённая»;
«Бірлігі жарасқан» - «В единстве сплочённая»;
4) «Тәуелсіз» - «независимая»
«Тәуелсіз ел-ім бар» - «Независимая у меня страна»
5) «Қарсы алу» - «встречать», «қарсы ал-ған» - «встретившая»;
«уақыт» - «время», «ты» - винительный падеж «кого? что?», «уақыт-ты» - «время» (здесь лучше «новое время»);
«Қарсы ал-ған уақыт-ты» - «встретившая новое время»;
6) «Мәңгілік» - «вечный, навеки»;
«дос» - «друг», «дос-ың» - «твой друг», «дос-ың-дай» - «как твой друг»;
«Мәңгілік досыңдай» - «как вечного друга»;
7) «Біздің» - «наша»;
«бақытты» - «счастливая»;
«Біздің ел бақытты» - «Наша страна счастливая»;
8) «осындай» - «такая»;
«Біздің ел осындай» - «наша страна такая».© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Сказки Вернуться к началу Көзімнің қарасы  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга